Menu Close

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Marsprine: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Van Helmontstraat 23-unit 2, 3029AA te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 34351939.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marsprine een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Marsprine en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Marsprine zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de vervaardiging en levering van een werk en/of de verkoop van producten.
 5. Werk: een in het kader van de overeenkomst door Marsprine in opdracht van de wederpartij vervaardigd of te vervaardigen werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 10 lid 1 van de Auteurswet.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marsprine en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Marsprine is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
 2. Aan een aanbod van Marsprine dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De wederpartij kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Marsprine dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een aanbod van Marsprine geldt niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Marsprine gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Marsprine, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marsprine anders aangeeft. Marsprine behoudt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij van een daartoe door Marsprine opgemaakte offerte, schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marsprine niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTING VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij is gehouden om alle informatie en goederen waarvan Marsprine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst, aan Marsprine te verstrekken, en wel zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is.
 2. Indien Marsprine ten aanzien van het verstrekken van informatie en goederen door de wederpartij, aanleverinstructies verstrekt, dienen deze instructies strikt in acht te worden genomen.
 3. Indien voor de opzet of uitvoering van de overeenkomst informatie of goederen via derden dienen te worden betrokken, staat de wederpartij in voor de tijdige verkrijging van deze informatie en/of goederen via deze derden. Voorts geldt wat het overige betreft, dat indien de wederpartij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst overlaat aan derden, de wederpartij jegens Marsprine aansprakelijk is voor de nakoming van deze verplichtingen door derden.
 4. Indien en voor zover de overeenkomst wordt uitgevoerd op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, draagt de wederpartij er zorg voor dat de aangewezen ruimte(n) van uitvoering, daarvoor geschikt is/zijn en Marsprine op die locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 5. De wederpartij dient Marsprine steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. Marsprine is gerechtigd om al hetgeen dat niet uitdrukkelijk is overeengekomen, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 2. Marsprine zal overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van een verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Marsprine zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan Marsprine er bijvoorbeeld niet voor instaan dat de voor de wederpartij vervaardigde werken leidt tot het behalen van de eventuele commerciële resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 3. Indien de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Marsprine de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Derden

 1. Marsprine is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken, waaronder in de zin van de volgende leden van dit artikel worden verstaan niet aan Marsprine ondergeschikte zelfstandige hulppersonen, zoals webdevelopers en grafische ontwerpers. Marsprine is te allen tijde vrij in de keuze van de eventuele derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken.
 2. Marsprine is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 3. Nimmer draagt Marsprine enige aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van partijen met wie de wederpartij, al dan niet op advies van Marsprine, zelf een overeenkomst is aangegaan.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die Marsprine bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de krachtens de overeenkomst geldende rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Marsprine, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN EN OVERMACHT

 1. Marsprine spant zich in om de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Marsprine treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Marsprine schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Marsprine na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien Marsprine voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen als bedoeld in het vorige lid, niet eerder aan dan nadat Marsprine deze gegevens heeft ontvangen.
 3. Marsprine is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt tevens begrepen de omstandigheid dat Marsprine door toedoen van derden of als gevolg van onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte en extreme weersomstandigheden, niet in staat is om de overeenkomst (tijdig) na te komen.
 4. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Indien Marsprine bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt, gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 6. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 7. | TUSSENTIJDSE ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is met nadruk uitsluitend van toepassing op de overeenkomst die voorziet in het vervaardigen van één of meerdere werken in opdracht van de wederpartij, en bijvoorbeeld niet op een zuivere koopovereenkomst waarbij geen sprake is van een te vervaardigen werk in opdracht van de wederpartij.
 2. De wederpartij is gerechtigd om de overeenkomst kosteloos te annuleren tot 14 dagen vóór aanvang van de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Indien annulering door de wederpartij plaatsvindt tussen de veertiende dag (inclusief) en de zevende dag (exclusief) vóór aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, zal 25% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Indien annulering plaatsvindt tussen de zevende dag (inclusief) en de vijfde dag (exclusief) vóór aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, zal 50% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Indien annulering plaatsvindt tussen de vijfde dag (inclusief) en 24 uur vóór aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, zal 75% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van latere annulering dan 24 uur vóór aanvang van de overeengekomen werkzaamheden, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Indien en voor zover geen vaste prijs is overeengekomen, wordt voor de vaststelling van de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid, het honorarium van Marsprine in aanmerking genomen waarop zij redelijkerwijs aanspraak had gemaakt als ware zij in staat gesteld de overeenkomst volledig na te komen.
 5. Het bepaalde in lid 3 vindt geen toepassing ten aanzien van zogenoemde niet-commerciële opdrachten, waaronder wordt verstaan een opdracht waarbij één of meerdere werken worden vervaardigd die de wederpartij zal aanwenden voor niet-commercieel gebruik en aldus zonder winstoogmerk, en waarop te allen tijde een verwijzing naar de maker van het werk dient te worden gemaakt.
 6. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat onverlet de aanspraak van Marsprine op vergoeding door de wederpartij van de tot de annulering door haar gemaakte en redelijkerwijs nog te maken kosten, aangevuld met het honorarium van Marsprine naar evenredigheid van het tot de annulering reeds door haar uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst. Het bepaalde in de vorige zin vindt eveneens toepassing op niet-commerciële opdrachten zoals bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 8. | MEERWERK EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Eventueel meerwerk kan uitdrukkelijk ondervangen zijn in de offerte of opdrachtbevestiging van Marsprine, in welk geval meerwerk wordt berekend volgens de overeengekomen tarieven. Uitsluitend indien eventueel meerwerk niet uitdrukkelijk is ondervangen in de offerte of opdrachtbevestiging van Marsprine, is het bepaalde in de volgende leden van toepassing. Voorts is het bepaalde in de volgende leden niet van toepassing voor zover de omvang van de opdracht niet vooraf kan worden vastgesteld en de opdracht wordt uitgevoerd tegen een uurtarief.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder een aanvulling op de overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de door de wederpartij verschuldigd wordende prijs hoger of lager uitvallen dan verwacht, of, in geval van een vaste prijs, uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een wijziging van een vaste prijs, zal Marsprine, behoudens het bepaalde in het volgende lid, daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Marsprine zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Marsprine gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Marsprine op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor haar rekening, tenzij Marsprine de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Marsprine zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Marsprine een verzoek van de wederpartij tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Marsprine kan worden gevergd.
 6. Een wijziging van de overeenkomst vindt, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg en wordt op verzoek van Marsprine schriftelijk vastgelegd. Ook indien de afspraken tot wijziging van de overeenkomst tussen partijen niet schriftelijk worden vastgelegd, is de wederpartij gehouden tot betaling van de meerprijs die daarvan het gevolg is.

ARTIKEL 9. | LEVERING EN KLACHTEN

 1. Levering van het werk en/of verkochte producten geschiedt op de uitdrukkelijk overeengekomen wijze, bij gebreke waarvan Marsprine gerechtigd is zulks te bepalen.
 2. De wederpartij dient bij de levering van het overeengekomen werk dan wel het geleverde product, direct te onderzoeken of Marsprine de betreffende prestatie deugdelijk is nagekomen. Van zichtbare gebreken ten aanzien van de levering, dient de wederpartij onverwijld mededeling te doen aan Marsprine.
 3. Van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de wederpartij binnen tien werkdagen na de levering schriftelijk mededeling te doen aan Marsprine.
 4. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien werkdagen schriftelijk bij Marsprine te worden ingediend.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig klaagt, vervallen alle aanspraken van de wederpartij ter zake en vloeit er voor Marsprine uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 7. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 8. Marsprine is onverminderd het bepaalde in het vorige lid uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het geleverde indien het geleverde onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan eventueel kosteloos herstel van het geleverde, maakt de wederpartij nimmer aanspraak. De wederpartij gunt Marsprine in een voorkomend geval een redelijke termijn om het herstel uit te voeren.
 9. Door Marsprine geleverde werken kunnen op initiatief van de wederpartij slechts (kosteloos) worden gereviseerd indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Onder revisie als hier bedoeld wordt verstaan het herstel van werken zonder dat daaraan een tekortkoming van Marsprine ten grondslag ligt.
 10. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de dwingende wettelijke rechten van consumenten in het kader van een consumentenkoop.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Marsprine is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Marsprine ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Marsprine gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Marsprine verschuldigde en mogelijkerwijs nog verschuldigd wordende bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Marsprine gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Marsprine op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- dan wel ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van Marsprine behoort te komen, de wederpartij aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Marsprine ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Marsprine de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Marsprine vermeldt een zo nauwkeurige mogelijke opgave van de prijzen, waaronder in de zin van deze algemene voorwaarden tevens kosten worden verstaan. Indien de overeenkomst niet wordt voorafgegaan door een schriftelijk aanbod van Marsprine, bijvoorbeeld omdat partijen contracteren in het kader van een vervolgopdracht, zijn de door de Marsprine gebruikelijk gehanteerde prijzen van toepassing. Indien in dat geval geen gebruikelijk gehanteerde prijzen kunnen worden vastgesteld, geldt dat naar redelijkheid vast te stellen prijzen van toepassing zijn.
 2. Indien en voor zover de te leveren prestaties op basis van een uurtarief en/of nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de wederpartij worden doorberekend.
 3. Alle door Marsprine vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een aanbod gericht aan consumenten, vermeldt prijzen (mede) inclusief btw.
 4. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Marsprine gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 5. Indien enige prijs afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden die moeten blijken uit de administratie van de wederpartij, is Marsprine gerechtigd om de administratie van de wederpartij te laten controleren door een door Marsprine aan te wijzen accountant, doch pas wanneer de wederpartij verzuimt de vaststelling zelf aan te leveren en/of omtrent de juistheid van die vaststelling twijfel bestaat. Indien de uitkomst van zodanige accountantscontrole meer dan 2% afwijkt van de opgave van de wederpartij, dan wel de wederpartij verzuimt de vaststelling zelf aan te leveren, komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de wederpartij.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Marsprine op haar facturen voorgeschreven wijze.
 7. De wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 8. Marsprine is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van, c.q. op de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de wederpartij een consument is.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De wederpartij draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien;
 • een andere omstandigheid die niet aan Marsprine kan worden toegerekend, waaronder tevens begrepen verlies of diefstal van zaken van de wederpartij of derden.
 1. Als de wederpartij het geleverde werk openbaar maakt, is zij met uitsluiting van ieder ander verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de eventuele op dat werk geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart Marsprine van alle aanspraken van derden ter zake. Voor zover dit in haar macht ligt, zal Marsprine naar beste vermogen meewerken aan het opsporen van eventueel op de werken geportretteerde personen.
 2. Back-ups van databestanden worden gedurende ten minste een jaar na levering van het werk bewaard. Marsprine is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens die zij in digitale vorm voor de wederpartij beschikbaar houdt. Eventueel gebruik door de wederpartij van de digitale opslaglocaties van Marsprine, geschiedt voor eigen risico van de wederpartij.
 3. Marsprine is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Marsprine (in digitale vorm) opgeleverde werken, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.
 4. Marsprine is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers of andere systemen waarvan de dienstverlening van Marsprine afhankelijk is. Voorts draagt Marsprine geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van storingen en andere buiten de macht van Marsprine intredende omstandigheden die haar dienstverlening gedurende kortere of langere periode belemmeren. Onder schade in de zin van dit lid wordt mede verstaan directe en indirecte schade als gevolg van de onbereikbaarheid van de digitale opslaglocatie van Marsprine.
 5. Voor zover Marsprine in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveranties van derden, waarop Marsprine weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Marsprine op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Marsprine of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Marsprine.
 6. Marsprine is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Marsprine is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 9, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Marsprine in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 7. Mocht Marsprine aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Marsprine te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Marsprine hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Marsprine ter zake vervalt.
 8. De aansprakelijkheid van Marsprine is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Marsprine betrekking heeft, met een absoluut maximum van € 2.500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt aangemerkt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde berekend over de laatste maand van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
 9. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Marsprine 12 maanden, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 12 maanden zijn verstreken sinds het eindigen van de overeenkomst en de wederpartij de betreffende rechtsvordering niet binnen de bedoelde termijn schriftelijk bij Marsprine heeft ingediend.
 10. De wederpartij vrijwaart Marsprine van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Marsprine toerekenbaar is. Indien Marsprine uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Marsprine zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marsprine, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marsprine en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
 11. In het kader van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge dwingende wetgeving.

ARTIKEL 13. | AUTEURSRECHT, ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN GEBRUIKSRECHT

 1. Marsprine behoudt zich alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom voor op alle door haar vervaardigde en geleverde werken, in welke vorm dan ook. Het is de wederpartij verboden deze werken te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet. Toestemming voor gebruik van het geleverde werk door de wederpartij wordt dan ook uitsluitend voorafgaand aan het gebruiksrecht schriftelijk verleend zoals dat naar aard en omvang door Marsprine voorafgaand uitdrukkelijk is omschreven, zoals in de offerte of opdrachtbevestiging. Indien het gebruiksrecht is geëindigd, dient de wederpartij het werk te vernietigen of te wissen voor zover dit in haar macht ligt.
 2. Indien omtrent de omvang van het gebruiksrecht niets is overeengekomen, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel en op een wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Marsprine, hebben beoogd.
 3. Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van gebruik van het werk, worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door Marsprine toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie, kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Marsprine.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de wederpartij niet toegestaan om sublicenties met betrekking tot het werk te verlenen aan derden.
 6. De wederpartij krijgt pas het gebruiksrecht op het geleverde werk vanaf het moment dat zij aan al haar verplichtingen jegens Marsprine heeft voldaan. In geval van faillissement van de wederpartij is Marsprine gerechtigd het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan redelijkerwijs onaanvaardbaar zijn.
 7. De wederpartij zal van de geleverde werken geen andere kopieën, digitaal of anderszins, maken dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de eventueel gebruikte kopieën van het werk wissen dan wel vernietigen.
 8. Indien het werk conform overeenkomst is bestemd voor online gebruik, zal de wederpartij Marsprine de vrije en kosteloze toegang verschaffen tot ieder gedeelte van haar systemen en applicaties waarop het werk is weergegeven of opgeslagen. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn, zal de wederpartij deze voorzieningen aan Marsprine beschikbaar stellen.
 9. Elk gebruik van een werk dat niet uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Marsprine. In geval van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Marsprine, komt Marsprine een vergoeding toe ter grootte van ten minste driemaal de door Marsprine gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het recht van Marsprine op vergoeding van de overige geleden schade, waaronder tevens begrepen kan zijn de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tegen dergelijke inbreuken op te treden.
 10. De wederpartij dient, voor zover uit de aard of strekking van het overeengekomen gebruik niet anders voortvloeit, steeds de persoonlijkheidsrechten van Marsprine als bedoeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. In geval van een inbreuk op de hier bedoelde persoonlijkheidsrechten, komt Marsprine een vergoeding toe ter grootte van ten minste 100% van de door Marsprine gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor het gebruik van het werk, onverminderd het recht van Marsprine op vergoeding van de overige geleden schade, waaronder tevens begrepen kan zijn de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tegen dergelijke inbreuken op te treden.

ARTIKEL 14. | NAAMSVERMELDING MARSPRINE

 1. De naam van Marsprine dient duidelijk bij een gebruikt werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel uit de aard of strekking van de overeenkomst dwingend anders voortvloeit.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, komt Marsprine een vergoeding toe van ten minste 100% van de door Marsprine gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor het gebruik, onverminderd het recht van Marsprine op vergoeding van de overige geleden schade, waaronder tevens begrepen kan zijn de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tegen dergelijke inbreuken op te treden.
 3. Indien de wederpartij voorafgaande schriftelijk toestemming van Marsprine heeft verkregen om het geleverde werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is de wederpartij gehouden ervoor zorg te dragen dat de naam van Marsprine op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata, zoals deze door Marsprine tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt, behouden blijven. Het betreft hier informatie volgens de EXIF-, de IPTC-, de XMP- en de ICC-standaards.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking tevens behoren te gelden na beëindiging van de overeenkomst, blijven ook na beëindiging van de overeenkomst volledig van kracht.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Gerechtelijke geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Marsprine aanhangig worden gemaakt, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie van de onderhavige voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.