Menu Close

PRIVACYVERKLARING

Voor het doen van onderzoek, maar ook bij het kunnen leveren van producten en diensten verwerkt Marsprine persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Marsprine inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Marsprine zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Marsprine
www.marsprine.com
info@marsprine.com
KvK-nummer: 34351939

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Marsprine verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornamen
☐ adres
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ bankrekeningnummer
☐ factuurnummer

In sommige situatie ook bijzondere persoonsgegevens:
☐ gezondheid
☐ functie of beroep

Verwerkingsgrond
Marsprine verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Marsprine met betrokkene heeft gesloten;
c. Marsprine een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Marsprine, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Marsprine aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten
☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
Marsprine maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marsprine verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marsprine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Marsprine zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
– Wettelijke grondslag: Marsprine houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Marsprine of door middel van telefoon of e-mail. Marsprine zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Marsprine gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Marsprine gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Marsprine vastgelegde persoonsgegevens
Marsprine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marsprine.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Marsprine onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Marsprine meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Marsprine onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Marsprine via info@marsprine.com.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Marsprine schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van producten en diensten in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.